Cachexie Cachexia uitputting, ondervoeding van het lichaam
Calcificatie Calcification verkalking
Calcinmie Calcaemia aanwezigheid van calcium in het bloed
Calciurie Calciuria aanwezigheid van calcium in de urine
Candidiasis Candidiasis schimmelziekte van huid en slijmvliezen
Canule Cannula buisje
Capaciteit Capacity bevattingsvermogen
Capillair Capillary haarvat, kleinste vat van de bloedsomloop
Carcinogeen Carcinogenic kankerverwekkend
Carcinoom Carcinoma kankergezwel
Cardiaal Cardiac met betrekking tot het hart
Cardiogeen Cardiogenic door het hart veroorzaakt
Cardiologisch Cardiological met betrekking tot hartziekten
Cardiomegalie Cardiomegaly hartvergroting
Cardiomyopathie Cardiomyopathy hartspierziekte
Cardiopathie Cardiopathy hartziekte
Cardiopulmonaal Cardiopulmonary hart en longen
Cardiorespiratoir Cardiorespiratory met betrekking tot hart en ademhaling
Cardioselectief Cardioselective wat alleen op het hart inwerkt
Cardiotonisch Cardiotonic wat de werkzaamheid (samentrekkingskracht) van het hart bevordert
Cardiotoxisch Cardiotoxic giftig voor het hart
Cardiovasculair Cardiovascular met betrekking tot hart en bloedvaten
Caries Caries tandbederf
Castratie Castration ontmanning, het volledig verwijderen van de teelballen bij de man
Cataract Cataract grijze staar
Catarre Catarrh slijmvliesaandoening waarbij vocht via het slijmvlies verloren gaat
Catheter Catheter slangetje
Catheterisatie Catheterization inbrengen van een slangetje
Caudaal Caudal met betrekking tot het (staart) uiteinde, ook gebruikt voor het onderste deel van ruggemerg
Causaal Causal oorzakelijk veband
Causticus Caustic bijtende chemische stof
Caviteit Cavity een gat of ruimte bijv. gaatje door tandbederf
Cefalalgie Cephalalgia pijn in het hoofd
Cellulitis Cellulitis ontsteking van het onderhuidse bindweefsel
Celmembraan Cell Membrane omhulsel (wand) van de cel
Cerebellair Cerebellar met betrekking tot de kleine hersenen
Cerebraal Cerebral met betrekking tot de grote hersenen
Cerebrospinaal Cerebrospinal met betrekking tot hersenen en ruggemerg
Cerebrovasculair Cerebrovascular met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen
Cerumen Cerumen oorsmeer
Cervicaal Cervical met betrekking tot de hals en de nek
Cervix Uteri Cervix Uteri baarmoederhals
Chelatie Chelation een chemisch bindingsproces, bijv. gebruikt voor de behandeling van metaal vergiftiging
Chemisch Chemical scheikundig
Chemoreceptor Chemoreceptor cel die gevoelig is voor scheikundige prikkels
Chemotherapeuticum Chemotherapeutic medicijnen waarmee kanker behandeld wordt
Chemotherapie Chemotherapy behandeling van kanker met medicijnen
Chirurgisch Surgical betrekking hebben op operatief
Chloasma Chloasma levervlekken, huidverkleuringen
Cholangiografie Cholangiography roentgenonderzoek van de galwegen
Cholangitis Cholangitis ontsteking van galwegen
Cholecystitis Cholecystitis ontsteking van de galblaas
Cholelithiasis Cholelithiasis galsteenziekte
Cholereticum Choleretic stof die de galvorming bevordert
Cholestase Cholestasis verstoring of verstopping van de galafvoer
Cholesterol Cholesterol galvet, een lichaamsvet
Cholinerg Cholinerg betrekking hebbend op zenuwuiteinden die Acetylcholine (een chemisch stof) afscheiden bij het overbrengen van een impuls
Chorea Chorea dans
Chromosomaal Chromosomaal met betrekking tot de chromosomen, de eiwitten die erfelijke informatie bevatten
Chronisch Chronic van lange duur
Chronotroop Chronotropic wat tijd of snelheid beinvloedt, bijv een medicijn dat de hartslag verhoogt
Cicatrisatie Cicatrization littekenvorming
Circulatie Circulation (bloeds)omloop
Cirrose Cirrhosis leveraandoening waarbij leverweefsel schrompelt en bindweefsel in lever toeneemt
Classificatie Classification indeling, rangschikking
Claudicatie Claudication pijn en kramp in de benen als gevolg van een vaatafwijking
Clearance Clearance zuivering
Clitoraal Clitoral zwellichaam van vrouwelijk geslachtsorgaan
Cloaca Cloaca bij dieren darmuitgang
Clonisch Clonic ritmisch samentrekkend
Coagulatie Coagulation stolling
Cochleair Cochlear met betrekking tot het slakkehuis onderdeel van het binnenoor
Coenzyme Coenzyme onderdeel van een eiwit dat een eiwit(enzym) reactie veroorzaakt
Cognitief Cognitive met betrekking tot het denkproces
Coitus Coitus geslachtsgemeenschap
Colitis Colitis ontsteking van de dikke darm
Collageen Collagen bindweefselstof
Collaps Collapse flauwvallen
Colloidaal Colloidal een vloeibare oplossing met deeltjes erin
Collyrium Collyrium oogspoeling
Colopathie Colonopathy aandoening van de dikke darm
Colorectaal Colorectal met betrekking tot de karteldarm en de endeldarm
Comateus Comatose in volkomen bewusteloosheid
Combinatie Combination verbinding
Comedo Comedone mee-eter, een verstopte talgklier v.d. huid
Commensaal Commensal onschadelijke gastkiem (bacterie) bijv. In de darm
Commotio Commotion schudding, gebruikt voor hersenschudding
Compatibel Compatible op elkaar aansluitend, met elkaar in overeenstemming te brengen
Compensatie Compensation herstel van het evenwicht
Competitief Competitive die elkaar bestrijden of tegenwerken
Complement Complement aanvulling
Complementair Complementary aanvullend
Complex Complex ingewikkeld
Complicatie Complication bijkomende ziekte (verergering)
Component Component bestanddeel
Concentratie Concentration sterkte van een oplossing
Conceptie Conception bevruchting
Concomiterend Concomitant begeleidend, tegelijkertijd voorkomend
Concreet Concrete samengegroeid (verhard stukje)
Conditie Condition toestand waarin iemand verkeert
Condoom condom anticonceptiemiddel; rubber hoesje om de penis dat het sperma opvangt
Conductie Conduction geleiding
Condyloma Condyloma vijgwrat, weke wrat
Confusie Confusion verwardheid
Congenitaal Congenital aangeboren
Congestie Congestion ophoping van vloeistof bijv. Bloed
Conjugatie Conjugation binding
Conjugatus Conjugated gekoppeld
Conjunctivitis Conjunctivitis bindvliesontsteking v.d oog
Conservatief Conservative op behoud gericht, afwachtend
Conserveren Conserve in stand houden
Constipatie Constipation verstopping, harde of uitblijvende ontlasting
Constitutioneel Constitutional door de lichaamsbouw bepaald
Contact Contact aanraking
Contaminatie Contamination verontreiniging of besmetting met chemische stof of bacterie
Continu Continuous voortdurend
Contra-Indicatie Contraindication een reden om een behandeling of onderzoek niet uit te voeren
Contraceptie Contraception gebruik van voorbehoedmiddelen
Contraceptivum Contraceptive voorbehoedmiddel
Contractie Contraction samentrekking van orgaan of spieren
Contractiliteit Contractility vermogen zich te kunnen samentrekken
Contractuur Contracture blijvende samentrekking of kramp
Contrastmiddel Contrast Medium contrast-stof, chemische stof om bijv. Bij roentgenonderzoek delen op te laten lichten
Contusie Contusion kneuzing
Convalescentie Convalescence periode van herstel
Conventioneel Conventional wat door het vaste gebruik bepaald is
Conversie Conversion omzetting
Convulsie Convulsion stuip, toeval
coordinatie Coordination onderlinge afstemming in de bewegingen
Cor Pulmonale Cor Pulmonale aandoening van de rechterhart-helft met gevolgen voor de longen
Cornea Cornea hoornvlies v.h oog
Coronair Coronary met betrekking tot de krans-slagaders v.h. hart
Corpus Luteum Corpus Luteum geel lichaam
Correctie Correction verbetering
Correlatie Correlation samenhang
Corresponderen Correspond overeenstemmen met
Cortex Cortex schors
Corticaal Cortical met betrekking tot de schors
Corticosteroide Corticosteriod bijnierschorshormoon
Cosmeticum Cosmetic schoonheidsmiddel
Coxalgie Coxalgia heuppijn
Craniaal Cranial met betrekking tot de schedel
Creatininemie Creatinaemia teveel aan afbraakprodukten (creatinine) in het bloed
Crisis Crisis ernstige ziekteaanval
Criterium Criterion toets, een reden
Cumulatief Cumulative toenemend of ophopen
Curariseren Curarize chemische stof (curare) die spierverslapping geeft
Curatief Curative heilzaam, genezend
Curettage Curettage uitkrabbing bijv. Om de inhoud van de baarmoeder te verwijderen
Curve Curve kromme lijn
Cutaan Cutaneous met betrekking tot de huid
Cyanose Cyanosis blauw verkleurde huid meestal als gevolg van een zuurstof tekort
Cyclisch Cyclic wat regelmatig terugkeert
Cycloplegie Cycloplegia verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
Cyclus Cycle terugkerende regelmatige reeks
Cystitis Cystitis blaasontsteking
Cystoscopie Cystoscopy kijkonderzoek van de blaas
Cytochroom Cytochrome giststof die ijzer bevat
Cytoplasma Cytoplasm celvloeistof
Cytostaticum Cytostatic geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt veel gebruikt bij kanker
Cytotoxisch Cytotoxic giftig voor cellen


Textur