Iatrogeen Iatrogenic door medisch ingrijpen veroorzaakt
Ichthyose Ichthyosis visschubbenziekte
Icterus Icterus geelzucht
Identiek Identical van dezelfde oorsprong
Identificatie Identification vereenzelviging
Idiopathisch Idiopathic van onbekende oorzaak
Idiosyncrasie Idiosyncrasy aangeboren overgevoeligheid voor bepaalde voedings- en geneesmiddelen
Ileitis Ileitis ontsteking van het laatste deel dunne darm
Ileus Ileus belemmering van de darmwerking
Immaturiteit Immaturity onrijpheid
Immobilisatie Immobilization onbeweeglijk maken
Immunisatie Immunization opwekken van onvatbaarheid
Immuniteit Immunity onvatbaarheid voor een ziekte
Immunogeen Immunogenic wat onvatbaarheid (afweer) veroorzaakt
Immunologisch Immunological met betrekking tot onvatbaarheid voor schadelijke invloeden
Immunosuppressivum Immunosuppressant afweeronderdrukker
Immuun Immune onvatbaar
Impetigo Impetigo etterige huidontsteking
Implantatie Implantation inplanting
Implicatie Implication verwikkeling
Impotentie Impotence onvermogen tot geslachtsgemeenschap
Impregnatie Impregnation binnendringen van de zaadcel in de eicel
In Situ In Situ op de gewone plaats
In Vitro In Vitro in een reageerbuis
In Vivo In Vivo in het levende organisme
Inactief Inactive onwerkzaam
Inadequaat Inadequate niet passend
Incarceratie Incarceration inklemming
Incidenteel Incidental bijkomend
Incidentie Incidence voorkomen per jaar
Incisie Incision insnijding
Incisief Incisive snijdend
Inclusief Inclusive met inbegrip van
Incompatibel Incompatible onverenigbaar
Incontinentie Incontinence onvermogen om urine of ontlasting op te houden
Incorporatie Incorporation vermenging
Incubatie Incubation sluimeren van een ziektekiem
Indicatie Indication aanwijzing
Indicatief Indicative aanduidend
Indiceren Indicate aanwijzen
Indirect Indirect niet rechtstreeks
Individueel Individual afzonderlijk
Inductie Induction gevolgtrekking
Induratie Induration verharding
Inertie Inertia traagheid
Infantiel Infantile kinderlijk
Infarct Infarction plaatselijke bloedeloosheid van weefsel
Infaust Infaust ongunstig bijv. Infauste prognose= met dodelijke afloop
Infectie Infection besmetting met ziektekiemen
Infiltratie Infiltration vochtafzetting
Inflammatie Inflammation ontsteking
Influenza Influenza griep
Infusie Infusion toedienen van vloeistoffen
Infuus Infuse vochttoediening in de bloedvaten
Ingestie Ingestion innemen van voedsel en drank
Inguinaal Inguinal met betrekking tot de liesstreek
Inhalatie Inhalation inademing van dampen
Inherent Inherent samengaand
Inhibitie Inhibition remming
Initiaal Initial initieel, aanvankelijk
Initiële Dosis Loading Dose aanvankelijke hoeveelheid van een geneesmiddel
Injectie Injection inspuiting
Innervatie Innervation zenuwwerking
Inoperabel Inoperable niet meer heelkundig te behandelen
Inotroop Inotropic van invloed op de hartspier
Insertie Insertion aanhechting
Insomnia Insomnia slapeloosheid
Inspiratie Inspiration inademing
Instabiliteit Instability onbestendigheid
Instillatie Instillation indruppeling
Instructie Instruction order
Insufficiëntie Incompetence onvoldoende werking
Insufficiëntie Insufficiency ontoereikende werking
Insult Insult epileptische aanval, toeval
Intact Intact in goede staat
Integriteit Integrity ongeschonden toestand
Intelligentie Intelligence verstandelijke begaafdheid
Intensiteit Intensity sterkte
Intentietremor Intention Tremor beving bij beweging
Interactie Interaction onderlinge beïnvloeding
Intercostaal Intercostal tussen de ribben
Interferentie Interference verstoring
Interindividueel Interindividual van mens tot mens verschillend
Intermediair Intermediary in het midden liggend
Intermitterend Intermittent met onderbrekingen
Intern Internal inwendig
Interpretatie Interpretation uitleg
Interstitieel Interstitial tussenliggend
Intertrigo Intertrigo wondpijn van de huid
Interval Interval tussenperiode
Interventie Intervention ingreep
Intervertebraal Intervertebral tussen twee wervels
Intestinaal Intestinal met betrekking tot de darm
Intolerantie Intolerance onvermogen om te verdragen
Intoxicatie Intoxication vergiftiging
Intra-Individueel Intraindividual bij dezelfde mens verschillend
Intra-Oculair Intraocular in het oog
Intramusculair Intramuscular in de spier
Intrathecaal Intrathecal binnen de hersen- of ruggemergsvliezen
Intravasaal Intravascular intravasculair, in een (bloed)vat
Intraveneus Intravenous in de ader
Intrinsiek Intrinsic wezenlijk
Intubatie Intubation inbrengen van een beademings buis
Invalideren Invalidatie ongeldig maken
Invasief Invasive waarbij een instrument in een orgaan ingebracht wordt
Invertsuiker Invert Sugar mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
Involutie Involution natuurlijke veroudering
Ionisatie Ionization ontleding in ionen (de kleinste elektrisch geladen deeltjes)
Ionogram Ionogram beeld van de ontleding in ionen
Iridocyclitis Iridocyclitis gepaarde ontsteking van regenboogvlies en straallichaam
Iritis Iritis regenboogvliesontsteking
Irreversibel Irreversible onomkeerbaar
Irrigatie Douching besproeiing
Irrigatie Irrigation uitspoeling
Irritatie Irritation prikkeling
Ischemie Ischaemia plaatselijk tekort aan bloedtoevoer
Isoleren Isolate afsluiten
Isotonisch Isotonic isotoon, van gelijke osmotische druk als de omgeving


Textur